Admin Jobs

Administrative Officer / Administratiewe Beampte wanted: APPLY NOW

Administrative Officer/Administratiewe Beampte wanted: APPLY NOW

Bellville, Western Cape

Administratiewe en sekretariële ondersteuning vir die Afdeling Fisioterapie. Die pos behels ‘n wye verskeidenheid funksies wat verband hou met die organisering, koördinering en monitering, insluitend maar nie beperk tot:

Algemene kantoor en administratiewe ondersteuning vir die komitee voorsitters binne die afdeling (dit sluit in die Voorgraadse en Nagraadse programme, Studente ondersteuning, Kliniese dienste en sosiale impak; en Navorsing)
Hantering van punte op die Universiteit se Sentrale rekenaarstelsel en sharepoint
Reël en administratiewe ondersteuning van komitee vergaderings;
Reël van en administratiewe ondersteuning van kort kursusse;
Liassering van dokumente en bestuur van argief;
Opdatering en administratiewe hantering van webblad en sosiale media

Administrative and secretarial support to the Physiotherapy Division. The post includes a wide range of functions related to organisation, coordination, monitoring including but not limited to:

General office / administrative support for the comittee chairpersons within the division (this includes Undergraduate and Post graduate program-, student support-, clinical services and social impact- and research comittees)
Management of student marks on the central University system and sharepoint
Organisation and administrative support of comittee meetings;
Organisation and administrative support for short courses
Filing of documents; management of archive;
Update and administrative management of the divisional webpage and social media platforms

Gepaste naskoolse sekretariële of administratiewe kwalifikasie
Minimum van 3 jaar sekretariële en/of administratiewe ervaring;
Kennis en ondervinding van administratiewe en finansiele bestuurstelsels
Rekenaargeletterd (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Bewyse van goeie interpersoonlike en kommunikasie-, stres hantering en konflik hanterings vaardighede;
Bewyse van uitstaande organisatoriese vaardighede wat insluit maar nie beperk is tot die vermoë om werk te prioretiseer, akkuraat te wees in die afhandeling van take, inisiatief aan die dag te le;

Suitable post-matric secretarial or administrative qualification;
Minimum of 3 years secretarial and/or administrative experience
Knowledge and experience of administrative and financial management systems;
Computer literate (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Evidence of excellent inter personal-, communication-, stress management and conflict management skills;
Evidence of excellent organization skills that includes but is not limited to the ability to prioritize work and work independently, accuracy with completion of tasks; and show initiative

Kennis van die Universiteit se Sentrale rekenaarstelsel (finansiële stelsel, student inligting stelsel, sharepoint);
Basiese kennis en ondervinding van die SU se elektronies studente ondersteuning (SunLearn) en kortkursus stelsel;

Knowledge of the University Central Systems (financial and student information systems, sharepoint);
Basic knowledge of the US electronic student support system, SunLearn, and short course system;

Apply Now

Source: Indeed

Back to top button