Admin Jobs

Administrative Officer wanted urgently: APPLY HERE

Administrative Officer wanted urgently: APPLY HERE

Bellville, Western Cape

General administrative support:

Reception at the Language Centre’s offices at 7 Bosman Street (handling enquiries by visitors and clients, as well as general e-mail and telephone enquiries);
Providing administrative support to LCD staff and administrators for day-to-day functions, such as logistics (travel arrangements, venue bookings), copying and printing, SunID registration for visitors and contract staff, etc.;
Ad hoc assistance for the scheduling of planned meetings and activities;
Reporting infrastructure and maintenance issues.
Course administration:
Ensuring efficient course administration for credit-bearing courses within the LCD environment (uploading of early-assessment marks, progress marks, and final course marks);
Providing short-course administrative support within LCD for the Reading Lab, Afrikaans, English and isiXhosa, and the Language Learning Hub, as needed.
Basic financial administration and asset administration:
Carrying out timeous and efficient financial administration required for operations in the short-course portfolio, as well as for day-to-day functions of LCD, in line with the University’s financial policies;
Carrying out effective budget control for all purchases of goods and services in accordance with course budgets;
Assisting with monitoring the asset register for relevant offices within LCD.

Algemene administratiewe ondersteuning:
Ontvangs in die Taalsentrumkantoor by Bosmanstraat 7 (hanteer navrae van besoekers en kliënte, sowel as algemene e-pos- en telefoniese navrae);
Bied TKO-personeel en -administrateurs administratiewe ondersteuning met daaglikse bedrywighede, soos logistiek (reisreëlings, lokaalbesprekings), kopieër- en drukwerk, SunID-registrasie vir besoekers en kontrakpersoneel, ensovoorts;
Ad hoc-bystand met die reël van beplande vergaderings en aktiwiteite;
Meld infrastruktuur- en instandhoudingskwessies aan.
Kursusadministrasie:
Verseker doeltreffende kursusadministrasie vir kredietdraende kursusse in die TKO-omgewing (die laai van vroeëassesseringspunte, vorderingspunte, en kursusprestasiepunte);
Voorsien administratiewe ondersteuning met kortkursusse in die TKO-omgewing vir die Leeslaboratorium, Afrikaans, Engels en isiXhosa, en die Taalleerhub, waar nodig.
Basiese finansiële administrasie en batebestuur:
Onderneem tydige en doeltreffende finansiële administrasie soos nodig vir bedrywighede in die kortkursusportefeulje, sowel as vir die daaglikse werksaamhede van TKO, in pas met die Universiteit se finansiële beleide;
Oefen doeltreffende begrotingsbeheer uit vir alle aankope ooreenkomstig kursusbegrotings;
Bystandverlening met die monitering van die bateregister vir tersaaklike kantore in TKO.

A post-matric qualification in office administration or a relevant field;
A minimum of three years’ administrative work experience, including experience in short-course administration;
Basic financial administration knowledge;
Computer literacy in MS Office (Word, Excel and Outlook);
Excellent interpersonal skills;
Good verbal and written communication skills;
Ability to work independently as well as within a team;
Good organisational skills and the ability to adhere to deadlines.

Shortlisted candidates must be willing to take a computer proficiency test, as well as a skills test, which will include questions on basic financial administration and short-course administration.

‘’n Naskoolse kwalifikasie in kantooradministrasie of ’n toepaslike veld;
Minstens drie jaar administratiewe werkservaring, wat ervaring in kortkursusadministrasie insluit;
Basiese kennis van finansiële administrasie;
Rekenaargeletterdheid in MS Office (Word, Excel en Outlook);
Uitstekende interpersoonlike vaardighede;
Goeie mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede;
Vermoë om sowel onafhanklik as in spanverband te werk;
Goeie organisasievaardighede en die vermoë om sperdatums na te kom.

Kandidate op die kortlys moet bereid wees om ’n rekenaarvaardigheidstoets af te lê, sowel as ’n bevoegdheidstoets wat vrae oor basiese finansiële en kortkursusadministrasie sal insluit.

Familiarity with the SU short-course system;
Knowledge of the SU financial system (Tera Term software);
A commitment to continuous professional development.

Vertroudheid met die US-kortkursusstelsel;
Kennis van die US-finansiesstelsel (Tera Term-programmatuur);
Toewyding aan voortgesette professionele ontwikkeling.

Apply Now

Source: Indeed

Back to top button