Admin Jobs

Part-time Office Administrator / Deeltydse Kantooradministrateur Wanted: APPLY NOW

Part-time Office Administrator / Deeltydse Kantooradministrateur Wanted: APPLY NOW

Bellville, Western Cape
Part-time

General office administration and secretarial tasks;
Administering the centre’s cost point and processing financial transactions on SU’s financial system;
Assisting with the completion of templates, drafting standardised letters, capturing and updating data;
Liaising with internal and external stakeholders;
Filing reports and documents;
Scheduling of and assisting with meetings.
Updating the centre’s website;
Asset management and ordering new equipment;
Handling basic enquiries related to the functions and responsibilities of the centre;
Monitoring of the Government Gazette and relevant Higher Education news sites.

Algemene kantooradministrasie en sekretariële take;
Administrasie van sentrum se kostepunt en prosessering van finansiële transaksies op die US se finansiële-stelsel;
Bystand met die invul van template, opstel van standaard briewe, opdatering en vaslegging van data;
Skakeling met interne en eksterne belanghebbendes;
Liassering van verslae en dokumente;
Skedulering van en ondersteuning tydens vergaderings;
Opdatering van die sentrum se webwerf;
Hantering van die sentrum se bateregister en bestelling van nuwe toerusting;
Hantering van basiese navrae insake die funksies en verantwoordelikhede van die sentrum;
Monitering van die Staatskoerant en ander Hoër Onderwys nuusbronne.

An administrative or financial qualification (Higher Certificate/Diploma) at NQF level 5 or higher, or a Bachelor’s degree in any field;
At least two years’ work experience in office, records and financial administration;
Computer literacy and proficiency in MS Office and Adobe Professional;
Excellent written and verbal communication skills;
Excellent organisational skills.

’n Administratiewe of finansiële kwalifikasie (Hoër Sertifikaat/Diploma) op NKR-vlak 5 of hoër, of ’n B-graad in enige veld op NKR-vlak 7;
Minstens twee jaar werkservaring in kantoor-, rekords- en finansiële administrasie;
Rekenaargeletterdheid en -vaardigheid in MS Office en Adobe Professional;
Uitstekende skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede;
Uitstekende organisatoriese vaardighede.

A Bachelor’s degree;
Work experience specifically at a tertiary or similar institution;
Knowledge of the general functioning and structures of Stellenbosch University;
Experience of Stellenbosch University’s Administrative and Financial systems.

As part of the interview process, short-listed candidates could be expected to perform a task-based assessment based on the requirements as set out in the advertisement.

’n B-graad;
Werkservaring spesifiek by ’n tersiêre of soortgelyke instelling;
Kennis van die algemene funksionering en strukture van die Universiteit Stellenbosch;
Ervaring van die Universiteit Stellenbosch se Administratiewe en Finansiële stelsels.

Kortlyskandidate kan verwag om as deel van die onderhoudsproses, ’n taakgebaseerde assesseringsopdrag te voltooi wat betrekking het op die posvereistes, soos gestel.

Apply Now

Source: Indeed

Back to top button