General Jobs

Grafiese Ontwerper / Graphic Designer wanted Asap: Apply Here

Grafiese Ontwerper / Graphic Designer wanted Asap: Apply Here

Bellville, Western Cape

Ontwikkel doelmatige kreatiewe idees en konsepte en skakel dit om na visuele ontwerp-oplossings volgens die Universiteit se handelsmerkidentiteit en in lyn met die Geïntegreerde Kommunikasiestrategie en doelwitte van die Afdeling, wat weer op hul beurt ooreenstem met die US se Visie 2040 en Strategiewe Raamwerk 2019-–2024;
Vergader met verskeie belanghebbers om hul doelwitte te kan verstaan en om die omvang en vereistes van ’n projek te bepaal. Beplan en berei voor vir die werk wat gedoen moet word deur al die nodige inligting, materiaal en spesifikasies in te samel en te bestudeer;
Voorsien en lê beweegredes vir ontwerpe en kernleweringsdoelwitte voor;
Voer alle fases van visuele ontwerp van konsep tot finale goedkeuring uit in samewerking met tersaaklike spanlede;
Berei kunswerk voor vir druk/digitaal volgens die spesifikasies en bestuur diensverskaffers om te verseker dat die gelewerde produk van uitstaande gehalte is en betyds gelewer sal word;
Bepaal en bevorder riglyne, beste praktyke en standaarde vir ontwerp;
Gee raad aan/lei ander spanlede op oor grafiese ontwerp elemente wat deur hulle uitgevoer word.

Developing appropriate creative ideas and concepts and translating these into visual design solutions in keeping with the University’s brand identity and aligned with the Integrated Communication Strategy and divisional objectives, which in turn are aligned with the SU Vision 2040 and Strategic Framework 2019-–2024;
Meeting with various stakeholders to understand their objectives and to determine the scope of a project and the requirements. Planning and preparing for the work to be accomplished by gathering and studying relevant information, materials and specifications;
Presenting and providing rationales for designs and key milestone deliverables;
Executing all visual design stages from concept to final sign-off in collaboration with relevant team members;
Preparing artwork for print/digital according to specifications and managing suppliers to ensure that the finished product is of excellent quality and that deadlines are met;
Establishing and promoting design guidelines, best practices and standards;
Training and overseeing basic graphic design work elements performed by other team members.

n Toepaslike B-graad of drie-jaar diploma met minstens drie jaar ervaring in ’n soortgelyke pos. Kandidate met ‘’n toepaslike een-jaar diploma of sertifikaat mag oorweeg word indien die kandidaat bewys kan lewer van meer as vyf jaar se toepaslike werksondervinding en oor buitengewone vaardighede beskik;
Bewese ervaring in grafiese ontwerp (uitleg en tipografie) vir digitale en drukmedia – moet ’n ontwerpkonsep kan omskakel na beide digitale en drukklaar kunswerk;
Sterk kreatiewe, konseptuele en probleemoplossingsvaardighede;
Goeie kennis van die ontwikkeling van korporatiewe handelsmerke, korporatiewe identiteit en die toepassing daarvan;
Goeie kennis van die kommunikasie- en advertensiebedryf;
Kennis van elektroniese, drukwerk en digitale kommunikasie gereedskap, beginsels en praktyke;
Goeie kennis van produksieprosesse – vir beide drukwerk en webtoepassings – en die vermoë om opdragte aan diensverskaffers te gee en die produksieproses te bestuur;
Aandag aan detail is noodsaaklik;
Tegniese kennis en rekenaarvaardigheid is noodsaaklik. Besondere vaardigheid om ontwerpwerk met Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop en Acrobat te doen; en vaardigheid met die Microsoft-suite, veral met PowerPoint;
Vermoë om verskeie projekte op ’’n slag te hanteer;
Goeie tydsbestuur en in staat wees om te prioritiseer;
Uitstekende skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede en vaardigheid in minstens Engels;
Moet leergierig wees en ’n begeerte hê om vaardighede aan te leer en op te skerp;
Vermoë om gemaklik in ’n meertalige en multikulturele omgewing te kan funksioneer;
Bereidwilligheid en beskikbaarheid om ongereelde ure te werk en te kan reis (geldige rybewys);
Vermoë om gemaklik in n hoëdrukomgewing te kan funksioneer;
Toonaangewende portefeulje wat sterk, toepaslike werk ten toon stel;
Toepaslike verwysings in die ontwerpbedryf.

Relevant Bachelor’s degree, or relevant three-year diploma with at least three years’ experience in a similar position. Candidates with a one-year diploma or certificate qualification may be considered where a candidate provides evidence of more than five years’ relevant experience and exceptional abilities;
Solid experience in graphic design (layout and typography) for digital and print – must be able to take a concept to both digital and print ready artwork;
Strong creative, conceptual and problem-solving skills;
Sound knowledge of the development of corporate branding and corporate identity and its application;
Sound knowledge of the communication and advertising industry;
Knowledge of electronic, print and digital communication tools, principles and practices;
Sound knowledge of production processes – for both print and web applications – and the ability to brief service providers and manage the production process;
Attention to detail is imperative;
Technical knowledge and computer literacy essential: fluent in Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop and Acrobat. Proficient around the Microsoft Suite, especially PowerPoint;
Ability to handle multiple projects at once;
Great time management skills and the ability to prioritise;
Excellent verbal and written communication skills and proficiency in at least English;
Eagerness to learn and to update skill base;
Ability to function effectively in a multilingual and multicultural environment;
Ability to work irregular hours and travel (valid driver’s licence);
Ability to function well in a high-pressure environment;
Industry-leading portfolio, showcasing strong, relevant work;
Relevant referees in the design industry.
Kennis van die hoëronderwyslandskap;
Ervaring in die ontwikkeling en ontwerp van korporatiewe identiteit;
Kennis van programmeringstale soos HTML en CSS.

Verskaf asseblief jou huidige ontwerpportefeulje of ‘’n skakel na jou aanlynportefeulje saam met jou CV wanneer jy aansoek doen.

Kortlys kandidate moet bereidwillig wees om ‘n ontwerpvaardigheids toets te ondergaan.

Experience in the higher education landscape;
Experience in corporate identity development and design;
Knowledge of programming languages such as HTML and CSS.

Please submit your current design portfolio or a link to your online portfolio, along with your CV, upon applying.

Shortlisted candidates must be willing to take a design proficiency test.

Apply Now

Source: Indeed

Back to top button