Operasionele Bestuurder / Operations Manager Needed: APPLY HERE

0

Operasionele Bestuurder / Operations Manager Needed: APPLY HERE

Bestuur en koördinering van laboratoriumtegnici en fisiese infrastruktuur en toerusting van die Waterafdeling, insluitend verwante beplanning, algemene instandhouding, opgradering,
kalibrasie van instrumente; waterafdeling laboratorium fasilitering en effektiewe gebruik van spasie in die hidrouliese laboratorium en water behandelingslaboratorium;
Organisering van voorgraadse praktiese sessies en fasilitering van ondersteuning aan voorgraadse en nagraadse laboratorium eksperimente, veld-eksperimente en werk wat verband
hou met voorgraadse en nagraadse studente;
Verantwoordelik vir ‘n reeks tegnologies-gevorderde meetapparatuur, verwante data-oordrag en data bestuur;
Koördineer alle aspekte van beroepsgesondheid en -veiligheid, sekuriteit en etiese oorwegings, insluitend die nakoming van wetgewing, noodparaatheid en veiligheidsopleiding van
studente, personeel en kontrakteurs;
Hulpverlening met departementele aktiwiteite, vergaderings, uitstallings en verwante aanbiedings.

Managing and coordinating laboratory technicians, physical infrastructure and equipment of the Water Division, including related planning, general maintenance, upgrading,
calibration of instruments; water division laboratory facilitation and effective space utilisation in the hydraulics laboratory and water treatment laboratory;
Organising undergraduate practical sessions and facilitating support to undergraduate and postgraduate laboratory experiments, field-experiments and work related to undergraduate
and postgraduate students;
Responsible for a range of high-tech measuring equipment, related data transfer and data management;
Coordinating all aspects of occupational health and safety, security and ethical considerations, including legislative compliance, emergency preparedness and safety training of
students, staff and contractors;
Assisting with departmental activities, meetings, open-day exhibits and related presentations.

B.Eng. (Siviel) graad op NQF-vlak 8, of gelykwaardige internasionale kwalifikasie en ‘n Meestersgraad in die veld van hidrouliese ingenieurswese of kus- en hawe ingenieurswese;
‘n Minimum van drie jaar toepaslike praktiese ingenieurservaring;
Bestuursvaardighede met goeie interpersoonlike vaardighede; goeie skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede;
Kode B rybewys;
Positiewe, entoesiastiese en innoverende houding en die vermoë om in ‘n multikulturele en veeltalige omgewing te funksioneer.

B.Eng. (Civil) degree on NQF level 8, or equivalent international qualification and a Master’s degree in the field of hydraulic engineering or in port and coastal engineering;
A minimum of three years’ applicable practical engineering experience;
Managerial skills with good interpersonal skills, good written and verbal communication skills;
Code B driver’s licence;
Positive, enthusiastic and innovative attitude and the ability to function in a multicultural and multilingual environment.

Gedemonstreerde tegniese vaardigheid in die ontwerp en toetsing van fisiese hidrouliese modelle, hidrodinamiese modellering: 1D, 2D, CFD 3D wiskundige modellering en CAD / GIS;
Ervaring met water meting en verwante meettoerusting;
Ervaring in tegniese batebestuur, beroepsgesondheid en -veiligheid.

Demonstrated technical competency in the design and testing of physical hydraulic models, hydrodynamic modelling: 1D, 2D, CFD 3D mathematical modelling and CAD/GIS;
Experience with water metering and related measurement equipment;
Experience in technical asset management, occupational health and -safety.

Apply Now

Source: Indeed

Previous articleTraining, Development & Recognition facilitator wanted: Salary R15 000 to R18 000 per month
Next articleLead Project Planner urgently wanted: APPLY HERE